You are here

Matrices

Bodem
(Bron: NEN 5707)
Vast deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Grond
(Bron: Besluit Bodemkwaliteit)
Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

Grondwater
(Bron: Kaderrichtlijn water)
Al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat.

Waterbodem
(Bron: voor waterbodem is geen formele definitie voorhanden. In het kader van dit Accreditatieschema AS3000 wordt de definitie van Baggerspecie gehanteerd, zoals gegeven in het Besluit Bodemkwaliteit)
Materiaal, vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte, dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

Bitumen
(Bron: NEN 7331)
Zeer viskeuze vloeistof of vaste stof, in hoofdzaak bestaande uit koolwaterstoffen of hun derivaten, die vrijwel geheel oplosbaar is in zwavelkoolstof.

Asfalt
(Bron: NEN 7331)
Natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.

Afvalwater
(Bron: ISO 6107-1)
Water dat wordt geloosd nadat het is gebruikt of gevormd bij een proces en dat niet meer nodig is in dat proces.

Lucht
(Bron: Energie en milieu-informatiesysteem VITO, België)
Mengsel van een aantal gassen en stoffen, waarvan de samenstelling constant is en gecreëerd door natuurlijke processen, met als voornaamste gassen zuurstof (20,9 %) en stikstof (78,1 %).

Bouwstof
(Bron: Besluit Bodemkwaliteit)
Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast.

Asbest
(Bron: NEN5707)
Mineralogische naam die bepaalde vezelvormige silicaten beschrijft die behoren tot de mineralogische groep van de serpentijn- en amfiboolmineralen en die zijn uitgekristalliseerd in de zogenaamde asbestiforme vorm en daardoor gemakkelijk splijtbaar zijn tot lange, dunne, flexibele sterke vezels wanneer ze worden vermalen of verwerkt.
Opmerking:
De mineralen die onder de definitie vallen zijn: chrysotiel (CASnr. 12001-29-5), crocidoliet (CASnr. 12001-28-4), amosiet (CASnr. 12172-73-5), vezelvormig anthophyliet (CASnr. 77536-67-5), vezelvormig actinoliet (CASnr. 77536-66-4) en vezelvormig tremoliet (CASnr. 77536-68-6).